Aktuality

Aktuality

Už brzy spustíme nový web

V současné době pracujeme na novém webu IVITAS, který poskytne rozsáhlý přehled našich služeb a lepší uživatelský dojem.

Služby reprografického studia

Stávajícím i novým zákazníkům nabízíme služby reprografického studia Více

Brigáda pro studenty - práce pro absolventy

Máte chuť získat nové pracovní zkušenosti? Přidejte se k nám ! Více

Konference Kotle 2017

Firma IVITAS představila koncepci kotle pro spalování černouhelného multiprachu Více

Elektrárna Dětmarovice - rozšíření plynové kotelny

Společnost IVITAS zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a technickou část
zadávací dokumentace

Dodávka a montáž clonek pro kotel K3 elektrárny Chvaletice.

V prosinci 2016 jsme úspěšně dokončili montážní práce clonek na kotli K3. Více

Tlumiče hluku

IVITAS úspěšně předal 8 ks tlumičů hluku pro kotelnu el. Ledvice. Více

Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II (3x250 MWe)

IVITAS je autorem realizačního projektu na obnovu kotelní části elektrárny. V současnosti poskytujeme autorský dozor v rámci předání díla investorovi.

Realizace SCR reaktoru - el. Dětmarovice

IVITAS pro tuto realizaci zpracoval koncepční řešení spalinovodů a realizační projekt samotné nosné konstrukce reaktoru SCR. Více

Snížení emisí NOx v el. Dětmarovice

IVITAS je autorem realizační dokumentace stavby a konceptu primárních opatření a související činnosti ke snížení emisí NOx před místem zástřiku reagentu (palivo černé uhlí.
web2.jpg

TAMEH Czech – studie napojení zemního plynu

Pro našeho zákazníka, společnost TAMEH Czech s.r.o., která provozuje teplárnu v huti Liberty Ostrava a.s. jsme vypracovali všeprofesní realizační projektovou dokumentaci rekonstrukce plynového kotle K4, který je v současné době provozován s vysokopecním a koksárenským plynem, na provoz i se zemním plynem, za předpokladu splnění emisních limitů platných od roku 2021 pro všechny kombinace spalovaných plynů.
web2.jpg

GE Power dokončila v Anglii rekonstrukci parního potrubí podle projektu IVITAS

Na základě projektu vypracovaného společností IVITAS (více informací v naší zprávě „Detail design potrubí přihřáté páry pro GE Power“) náš zákazník, firma GE Power úspěšně dokončila rekonstrukci parního potrubí pro první blok uhelné elektrárny ve Velké Británii. Posledním krokem v projektu je vyhotovení dokumentace skutečného stavu, kterou projektanti IVITAS aktuálně zpracovávají.

 „Kvalifikovaní projektanti společnosti IVITAS byli velkým přínosem při práci na projekční dokumentaci pro první jednotku tohoto projektu GE Power ve Velké Británii. Spolupráce s firmou IVITAS byla velmi profesionální a výsledek zcela naplnil naše očekávání. Nyní se těšíme na pokračování spolupráce na dalším bloku této elektrárny.“

 Lukáš Baránek
Project Engineering Manager
Steam Power
GE Power
Website1.jpg

Rámcová smlouva se Siemens Energy

Těší nás, že jsme se společností Siemens Energy, s.r.o., o.z. Industrial Turbomachinery v září 2020 uzavřeli rámcovou smlouvu na projekční a konstruktérské práce spojené s technologickou a stavební částí parokondenzátního cyklu průmyslových parních turbín.
web.jpg

Směšovací kus před absorbérem – studie proveditelnosti

Pro společnost Sev.en Engineering, která se zaměřuje na obnovu a optimální technický rozvoj elektrárny Chvaletice zpracováváme studii proveditelnosti instalace směšovacího kusu v kouřovodech mezi bloky a absorbérem. Navržené řešení zajistí rovnoměrné smíšení spalin z jednotlivých bloků s cílem homogenizovat vstupní koncentraci TZL na vstupu do obou absorbérů.
Website image.jpg

Plynofikace uhelných a olejových kotlů

V zemích Evropské unie i mnoha státech světa stále roste zájem o ekologičtější způsoby výroby energie. Předpisy v oblasti životního prostředí, zpřísněné požadavky na emise, lhůty pro přechod na udržitelnější a ekologičtější paliva - to vše vyvíjí na provozovatele energetických zařízení tlak, aby zaváděli změny ve svých výrobních procesech.

 Mnohá z těchto opatření směřují přímo na ekologizaci stávajících zejména uhelných a olejových (topný olej) kotlů, produkujících páru pro další výrobní procesy. Vhodným náhradním palivem se jeví být zemní plyn, jehož emise CO2 jsou během spalování o 50 % nižší než v případě uhlí, což významně snižuje náklady na emisní povolenky.

 Dvě cesty k plynofikaci kotlů

 Při přechodu na spalování zemního plynu lze zvážit dva přístupy. Prvním z nich je úplné nahrazení stávajícího zařízení, které využívá jako palivo uhlí nebo topný olej novým zařízením spalující pouze zemní plyn. Tato cesta představuje relativně vysokou investici, delší dobu realizace a další náklady spojené s vyřazením původního zařízení z provozu (zbývající palivo na místě, bezpečnost, údržba atd.).

 Druhou možností je přestavba uhelného nebo olejového kotle na zemní plyn. Tato metoda je levnější, časově a legislativně méně náročná v porovnání s výstavbou, vybavením a uvedením do provozu zcela nové plynové kotelny. Většina v současné době provozovaných uhelných kotlů jsou méně efektivní jednotky se zastaralou technologií, nákladnější na provoz než moderní kotle na zemní plyn. Uzpůsobení těchto zařízení pro spalování zemního plynu se tak jeví jako rozumná volba. Výhodou je také, že kotle na zemní plyn poskytují spolu s vyšší účinností rovněž mnohem lepší dynamické vlastnosti: rychlejší najetí kotle po odstávce, flexibilnější změny výstupního výkonu a širší regulační rozsah (při stejném maximálním výkonu umožňují provoz na nižší min. výkon).

 Přechod na zemní plyn

 Technologicky a ekonomicky nejvhodnější pro přestavbu na zemní plyn jsou kotle, které spalují práškové uhlí nebo topný olej. Pro spalování zemního plynu lze rovněž upravit roštové nebo fluidní kotle, i když v těchto případech je přechod na zemní plyn technologicky komplikovanější a ekonomicky může být méně výhodný.

 Přestože plánujete využívat jako palivo ekologicky čistší zemní plyn, emise NOx a CO úplně nevymizí, a i nadále zůstanou důležitou oblastí, kterou je potřeba řešit. Pro udržení požadovaných emisních limitů těchto plynů je většinou dostačující instalace nízkoemisních plynových hořáků, některé případy ale mohou vyžadovat aplikaci dalších primárních opatření, jako je například recirkulace spalin.

 Dalším argumentem pro přestavbu kotle na zemní plyn je, že nové zařízení již nebude potřebovat k provozu odsiřovací jednotku a tkaninové nebo elektrostatické filtry (v závislosti na každém jednotlivém případu).

 Pokud vezmeme v úvahu náklady na provoz a údržbu výše uvedených zařízení, přechod na zemní plyn se stává finančně zajímavou alternativou s pozitivním dopadem na životní prostředí.

 Jednodušší provoz

 Z provozního hlediska přechod na zemní plyn rovněž podstatně zjednoduší technologii kotle a kotelny. Příkladem uvádíme zjednodušení procesů spojených s přepravou, skladováním a přípravou uhlí pro uhelné kotle a následně rovněž s odstraňováním strusky i popela a přepravou / likvidací těchto vedlejších produktů spalování. Rovněž nedochází k zanášení teplosměnných ploch kotle.

 Pozitiva přestavby starého kotle na plyn

 Pokud zhodnotíme předchozí body, přestavba na plynový kotel vyžaduje relativně malou investici ve srovnání s komplexní ekologizací kotle při zachování stávajícího fosilního paliva. Mezi výhody získané přestavbou na plyn patří snížené náklady na provoz a údržbu, vyšší účinnost a rychlejší najetí kotle ze studeného i teplého stavu. Díky rychlejšímu nájezdu se plynový kotel v zásadě stává špičkovým zdrojem výroby energie, který je schopen dynamicky pokrýt případné požadavky na změnu výkonu.

 Kde hledat plyn?

 Nutnou podmínkou přechodu na plyn je samozřejmě dostupnost plynových rozvodů v blízkosti přestavovaného zdroje energie. Je nezbytné, aby plynovod dlouhodobě zajišťoval spolehlivé a nákladově efektivní dodávky zemního plynu. Podpora výstavby vhodné infrastruktury plynovodů ze strany státu a místních úřadů tak bude v procesu plynofikace energetiky vždy významným faktorem.

 Výběr správného partnera pro přestavbu fosilního zdroje na plyn

 Při výběru partnera pro návrh přestavby kotle na zemní plyn volte vždy zkušenou firmu v oblasti projektování energetických celků. Je důležité, aby vybraná společnost uměla kompetentně posoudit váš stávající kotel a navrhnout nejúčinnější a nejúčelnější postup přestavby na zemní plyn, případně jiná plynná paliva, jako je plyn koksárenský nebo vysokopecní. Výsledná varianta může rovněž vzejít z kombinace spalování několika druhů paliv.

 Mnoho provozovatelů energetických celků preferuje řešení na klíč, neboť takto je proces přestavby kotle na nové palivo rychlý a nejméně komplikovaný. Při výběru vhodného partnera se ptejte inženýrské společnosti na její know-how a reference. Důležité je, aby měli zkušenosti s prováděním kompletních inženýrských prací, které zahrnují vypracování počáteční studie proveditelnosti, zpracování tepelných výpočtů kotlů, projektování nízkoemisních plynových hořáků (jejich typ, počet, výkon a umístění) a vyhotovení podrobné dokumentace rekonstrukce kotle, jejíž součástí bude také plynová přípojka a redukční stanice.

 Ujistěte se, že společnost, kterou si vyberete, správně vyhodnotí a zohlední všechny vaše technicko-ekonomické požadavky a poskytne vám spolehlivé, efektivní a dlouhodobé řešení.

 Čistší a ekonomičtější budoucnost

 Přestavba kotlů na zemní plyn je trendem, který je stále více patrný nejen u nás, ale i v okolních zemích. Zvýšení podílu plynových zdrojů na úkor uhlí nebo topných olejů bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a provozovatelům energetických zařízení přinese minimálně nižší provozní náklady a vyšší regulační rozsah kotle. Přestavba starých kotlů na plyn je tak dobrou šancí pro budoucnost.

 Ing. Daniel Valošek, vedoucí oddělení projekce
Ing. Martin Byrtus, obchodně-technický manažer
autoři jsou členy představenstva IVITAS, a.s.
Web.jpg

Dokumentace opravy ocelové konstrukce a autorský dozor

Pro našeho zákazníka Veolia Energie ČR jsme vypracovali projektovou dokumentaci opravy ocelové konstrukce uložení vazníků a jeřábové dráhy v objektu oběhové stanice elektrárny Třebovice. Rozsah vypracované dokumentace zahrnoval statický výpočet, podrobnou technickou zprávu, konstrukční a dílenské výkresy celku a detailů včetně materiálové specifikace.

 Během realizace samotné opravy ocelové konstrukce jsme vykonávali autorský dozor.
Website 1.jpg

Parkur pro charitu

Naše firma sponzorsky podpořila šestý ročník hobby jezdeckých závodů organizovaných stájí Akimarol (www.staj-akimarol.weebly.com), které se konaly v sobotu 22. srpna ve Stonavě.

 Jezdci převážně z Moravskoslezského kraje soutěžili na parkourové trati se skoky různých obtížností ve výškách od 50 cm (začátečníci) do 90 cm (pokročilejší závodníci). Pro zkušené jezdce byly rovněž připraveny soutěže v drezurách Z1 a DU-A. Výtěžek z akce byl věnován na konto chlapce postiženého kvadruspastickou formou dětské mozkové obrny.
Web.jpg

Dokumentace spalinového výměníku tepla

Se společností ForSTEEL pravidelně spolupracujeme v oblasti návrhů tepelných výměníků. Plnění IVITAS v těchto projektech obvykle zahrnuje statický výpočet ocelové konstrukce a technologické části samotného výměníku, optimalizační návrh a výrobní dokumentaci technologické části výměníku, okolní ocelové konstrukce, plošin, střechy, přechodových kusů a geodetické zaměření potrubí v areálu zákazníka.

 V současnosti naši konstruktéři zpracovávají pro ForSTEEL výrobní dokumentaci dvoukomorového tepelného výměníku pro ohřev spalovacího plynu a vzduchu spalinami vysokopecního plynu, který bude instalován v areálu Třineckých železáren.

 Výpočet výměníku provádíme pomocí prostorovém modelu v programu SCIA Engineer metodou konečných prvků. Analýza teplotního pole na rozhraní mezi komorami výměníku probíhá v softwaru ANSYS Workbench. Model a výrobní dokumentaci zpracovávají naši konstruktéři v Autodesk Inventor a AutoCAD.

 Přejeme společnosti ForSTEEL mnoho úspěšných projektů a těšíme se na další spolupráci nejen v oblasti zpracování dokumentace tepelných výměníků.
Website.jpg

Výrobní dokumentace pro Lafarge Zementwerke

V červenci jsme našemu zákazníkovi Lafarge Zementwerke předali vyhotovenou dokumentaci pro výrobu cyklónového odlučovače (vortex finder). Společnost Lafarge Zementwerke (www.lafarge.at) je členem globální skupiny Lafarge Holcim Group a v Rakousku provozuje cementárny ve městech Mannersdorf am Leithagebirge a Retznei.
Website.jpg

Projektová dokumentace pro dva projekty Sumitomo SHI FW Energia OY v Asii

Na přelomu července a srpna jsme předali podrobnou projektovou dokumentaci pro dva projekty našeho zákazníka Sumitomo SHI FW Energia OY (www.shi-fw.com). První z projektů je realizován na Tchaj-wanu, druhý v Jižní Koreji. Sumitomo SHI FW je předním dodavatelem fluidních kotlů, které jsou zaměřeny na výrobu čisté, efektivní & flexibilní energie. Rozsah naší práce spočíval ve vyhotovení podrobné technické dokumentace (detail design) potrubních rozvodů. Oba projekty jsme zpracovali v prostředí softwaru PDMS.
GE Power - Website.jpg

Detail design potrubí přihřáté páry pro GE Power

Firma IVITAS byla vybrána jako dodavatel projekční dokumentace potrubí přihřáté páry dvou bloků uhelné elektrárny ve Velké Británii.

 „Kvalifikovaní projektanti společnosti IVITAS byli velkým přínosem při práci na projekční dokumentaci pro první jednotku tohoto projektu GE Power ve Velké Británii. Spolupráce s firmou IVITAS byla velmi profesionální a výsledek zcela naplnil naše očekávání. Nyní se těšíme na pokračování spolupráce na dalším bloku této elektrárny.“

 Lukáš Baránek
Project Engineering Manager
Steam Power
GE Power

 Přehled projektu:

 Obdobně jako v případě prvního bloku elektrárny je úkolem firmy IVITAS vypracování podrobné projektové dokumentace potrubí přihřáté páry.

 Projektová dokumentace parního potrubí bude vyhotovena na základě podkladů 3D laserového skenování. Součástí plnění IVITAS jsou rovněž technické výpočty, 3D model, izometrické výkresy potrubí včetně zavěšení, podpěr a ocelové konstrukce.

 Omezení cestování s ohledem na COVID-19 a práce na dálku s využitím moderních technologií:

 Před zahájením a během realizace většiny projektů je přítomnost projektantů na místě projektu většinou nezbytná s ohledem na potřebu doplnění chybějící dokumentace, pořízení fotodokumentace a získání dalších podkladů od provozovatele daného zařízení.

 Při práci na prvním bloku elektrárny v roce 2019 IVITAS úzce spolupracoval s českou společností GEFOS (www.gefos.cz). Na základě zadání IVITAS technici GEFOS provedli 3D laser skenování příslušných oblastí elektrárny, jehož výstup sloužil jako podklad pro vyhotovení projekční dokumentace IVITAS.

 V okamžiku zahájení prací na následném projektu druhého bloku bylo bohužel nemožné z důvodu cestovních omezení kvůli viru COVID-19 do Velké Británie vycestovat. Veškeré instrukce k 3D laser skenování a získání místních podkladů tedy museli pracovníci IVITAS dojednat vzdáleně s britskou firmou bez přímé návštěvy rekonstruovaného bloku elektrárny. Po úspěšném zvládnutí této logistické překážky zahájil IVITAS projekční práce.

 Tato zakázka je velmi dobrým příkladem schopnosti společnosti IVITAS pracovat vzdáleně prakticky na jakémkoli projektu na světě, a to díky kombinaci vysoké úrovně technických znalostí svých zaměstnanců a aplikaci moderních technologií.
Jerzy Modrzejewski - IVITAS Business Development Director for Poland

IVITAS vstupuje na polský trh

V březnu 2020 společnost IVITAS úspěšně vstoupila na polský trh.  S podporou nového člena našeho týmu Jerzyho Modrzejewského jsme podepsali smlouvu s prvním polským zákazníkem. Jerzy Modrzejewski bude ve firmě IVITAS zajišťovat vyhledávání a rozvoj obchodních příležitostí v Polsku a se svými téměř čtyřicetiletými mezinárodními zkušenostmi v oblasti technologií elektráren je velmi vítaným přírůstkem do týmu.

 „Hledali jsme vysoce zkušeného a respektovaného profesionála v oblasti energetiky, který by nabízel naše služby na polském trhu. Jerzy dokonale zapadal do profilu. Těší nás, že právě on bude zastupovat společnost IVITAS v Polsku,“ uvedl předseda představenstva IVITAS Pavel Dostál a Jerzy Modrzejewski doplnil : „Jsem přesvědčen, že know-how a technické znalosti IVITASu, budou přínosem pro mnoho polských společností. Ve vzájemné spolupráci vidím skvělou příležitost.“

 Dále jsme s Jerzym hovořili o jeho vzdělání, profesních zkušenostech, výhledu polské energetiky a také o tom, jak vidí své budoucí působení v IVITAS.

 Jerzy, můžeš nám prosím říct něco o sobě a o svém vzdělání?

 Velmi rád. Narodil jsem se v Bytom, což je menší město nedaleko Katovic. Vždy jsem se zajímal o energetiku a turbíny, což mě přivedlo ke studiu na Slezské technické univerzitě v Gliwicích, kde jsem získal magisterský titul ze strojírenství se specializací na energetiku. Poté jsem pokračoval v postgraduálním studiu a získal doktorát v diagnostice točivých strojů.

 V dalších letech jsem absolvoval studium managementu pro britský průmysl, které zastřešovala Confederation of British Industry. Během pobytu ve Velké Británii jsem rovněž studoval možnosti přechodu uhelných elektráren na jiné formy paliva, jakož i diagnostiku strojních zařízení elektráren.

 A jak to bylo se získáváním pracovních zkušeností v oblasti energetiky?

 Po absolvování univerzity bylo mé první zaměstnání na pozici konstruktéra hydraulických systémů v oddělení průmyslových pecí v HUTMASZPROJEKT - HAPEKO v Katovicích. Poté jsem nastoupil do firmy ZRE Katowice, kde jsem byl asi 10 let zaměstnán jako inženýr diagnostiky a projektový manažer pro generální opravy elektráren, instalace turbín a projekty obnovy. Zakázky, na kterých jsem se podílel byly nejen v rámci Evropy (v Polsku, Česká republice a na Balkáně), ale také ve Spojených arabských emirátech.

 Velkým projektem, na kterém jsem pracoval téměř tři roky, byla generální oprava Elektrárny Přunéřov II v České republice, kde jsem působil jako inženýr diagnostiky a projektový manažer. Byla to pro mě velmi zajímavá pracovní zkušenost.

 V oblasti parních turbín jsem rovněž spolupracoval s plzeňskou Doosan Škoda Power.

 V roce 2004 jsem začal pracovat ve Finsku pro Foster Wheeler OY, kde jsem nastoupil na pozici vedoucího nákupu pro projekty v italské Lomelině a Miláně. Druhý zmíněný zahrnoval dodávku kotle pro závod na likvidaci odpadů. V roce 2005 jsem se vrátil domů do Foster Wheeler Energia Polska jako manažer subdodávek pro dva velké projekty elektráren - Lagisza s dodávkou fluidního kotle 460 MW a Czestochowa pro dodávku fluidního kotle 186 MW.

 Předtím než jsem v roce 2014 založil svou vlastní poradenskou společnost, byl mým posledním zaměstnavatelem Bilfinger Berger Industrial Services Germany. Zde jsem strávil velmi rušné čtyři roky na pozici obchodního ředitele v segmentu klíčových zákazníků.

 Kdy jsi se poprvé setkal s firmou IVITAS a co vedlo k vzájemné dohodě o spolupráci?

 Poprvé jsme byli vzájemně představeni přibližně před třemi lety během projektu, na kterém jsem spolupracoval s českou společností Hutní Montáže. Ta mi doporučila IVITAS jako spolehlivé a kvalifikované profesionály, kterým lze plně důvěřovat. Spolupráce se ale naplno rozběhla až v březnu letošního roku, na začátku epidemie COVID-19, kdy jsme se po delší odmlce opět vzájemně zkontaktovali a velmi rychle se dohodli na zahájení spolupráce.

 Mohl bys prosím blíže představit svou novou roli v rámci IVITAS?

 Ze své pozice ředitele pro rozvoj podnikání v Polsku kontaktuji polské společnosti, které poptávají zkušeného partnera v oblasti projektování energetických zařízení, včetně možnosti zajištění dodávky projektovaného zařízení na klíč. IVITAS se liší od ostatních velkých společností, protože jsou velmi flexibilní a reagují na žádosti klientů opravdu velmi rychle.

 S potěšením konstatuji, že ihned po zahájení spolupráce s IVITAS jsem dojednal dvě zakázky pro firmu SUMITOMO SHI FW ENERIA OY. První z nich je projekt potrubí pro elektrárnu na Tchaj-wanu. Druhá je obdobný projekt potrubí pro kotle v Jižní Koreji. Kromě těchto dvou již podepsaných smluv mám další projekty, které jsou v současné době v jednání.

 Jaké další možnosti uplatnění může v budoucnu IVITAS na polském trhu očekávat?

 Budoucnost firmy IVITAS na polském trhu vidím velmi pozitivně. Důležitým aspektem nadcházejícího vývoje je mimo jiné závazek polské vlády snižovat využívání uhlí pro výrobu energie. V praxi to znamená, že do roku 2040 vláda bude usilovat o to, aby se pouze 60 % energie vyrábělo z uhlí a 40 % z jiných zdrojů paliva. Vzhledem k tomu, že téměř veškerá energie v Polsku je v současné době vyráběna spalováním uhlí, proběhne v uhelných elektrárnách po celé zemi obrovská transformace na jiné formy paliva. Podle mého názoru se bude jednat zejména o přechod na zemní plyn.

 Pokud jde o zemní plyn, je důležité zmínit, že Polsko již v současné době velké množství tohoto paliva do země dováží. Jedním zdrojem je ruský plynovod a druhým tankery, které zemní plyn pravidelně přiváží do polských přístavů z Ameriky. Důležitý posun v zásobování plynem nastane v říjnu 2022, kdy bude spuštěn plynovod z Norska.

 Tyto tři nezávislé zdroje zemního plynu umožní polským firmám dojednávat výhodné ceny dodávek, což bude významný impulsem pro přechod na zemní plyn.

 Společnost IVITAS se již na mnoha projektech změny paliva podílela, v této oblasti se může pochlubit zajímavými referencemi a je tedy ve velmi dobrém postavení své služby nabídnout rovněž polským zákazníkům a na této důležité energetické transformaci se tak aktivně podílet.

 Jerzy, prozradíš nám prosím něco o svých zálibách? Jaké máš koníčky a co rád děláš ve svém volném čase?

 Mezi mé nejoblíbenější aktivity patří vyjížďky na kole s mojí ženou a horská turistika. Velmi rád rovněž jezdím k moři, obzvláště jsem si oblíbil balkánské pobřeží, kde si vzpomenu na projekty, na kterých jsem v minulosti v tomto regionu pracoval.

 Rád mám také jachting, prozatím jen jako spolucestující na plachetnici mého syna, v budoucnu bych ale rád kapitánské zkoušky sám složil. Ještě uvidíme.

 Od roku 1996 se IVITAS specializuje na navrhování technologických systémů pro kapitálové investice v České republice i v zahraničí s hlavním zaměřením na energetiku a technologická zařízení. Vysoká úroveň know-how a hluboké znalosti, které IVITAS každému projektu přináší, nám získala řadu významných klientů, mezi něž patří GE Power, ArcelorMittal, ČEZ a mnoho dalších.
Web 1.jpg

Projekční práce v rámci generální opravy elektrárny Tušimice II

Tým našich konstruktérů v současnosti vypracovává výrobní dokumentaci vybraných tlakových i netlakových částí čtyř kotlů pro bloky o výkonu 200 MWe v rámci plánované generální opravy elektrárny Tušimice II provozované společností ČEZ.

 Na této elektrárně nejsou pracovníci IVITAS žádnými nováčky. Před více než 10 lety náš tým vypracoval koncepční návrh, jakož i dílenskou dokumentaci pro všechny kotle, hořáky, mlýny, vzduchovody, spalinovody a práškovody v rámci komplexní obnovy této elektrárny s cílem splnit vyšší emisní standardy, zlepšit účinnost kotle a prodloužit její životnost. Splnění emisních standardů NOx bylo dosaženou pouze s využitím primárních opatření.
Jan Kučera - Project Designer at IVITAS

IVITAS láká mladé talenty

Novým členem projekčního týmu IVITAS se v červnu 2020 stal Jan Kučera. Jan je absolventem Vysokého učení technického v Brně se specializací na procesní inženýrství a energetiku.

 V pozici projektanta bude mít Jan na starosti širokou škálu činností zahrnující komunikaci s investory, práci na projektové dokumentaci, popis procesů a parametrů projektů, tvorbu technických výkresů a 3D modelů v softwaru AutoCAD a AutoDesk Inventor.

 Jan pochází z moravského města Loštice, které je vzdálené asi 130 km od sídla IVITAS v Ostravě. Technika, resp. termodynamika oslovila Jana již na střední škole a postupem času se jeho zájem ubíral stále více k energetice, čímž vznikl základ pro jeho budoucí povolání.

 Ve firmě IVITAS není Jan úplným nováčkem. Od května do srpna 2019 u nás absolvoval úspěšnou stáž v projekčním oddělení, kde pomocí softwaru AutoCAD pracoval na technických výkresech předehřívačů vzduchu, přehříváků a potrubí zemního plynu.

 Na otázku, jakým způsobem se dozvěděl o firmě IVITAS, Jan odpověděl: „Udělal jsem si svůj vlastní průzkum společností v oblasti energetiky a našel IVITAS. Jejich specializované služby byly zcela v souladu s mými zájmy a studiem, takže jsem je oslovil. Již od našeho prvního kontaktu ke mně byli velmi otevření a brzy jsem obdržel nabídku stáže.“

 Po ukončení studia v Brně se Jan znovu obrátil na IVITAS za účelem zaměstnání na plný úvazek. Hlavní důvod, proč opět zvolil IVITAS, Jan uvádí: „IVITAS mi věřil, když jsem byl studentem a poskytl mi cenné zkušenosti, které jsem zúročil během mého závěrečného roku na univerzitě. Oceňuji jejich podporu, široké spektrum referencí a možnost pracovat se zkušenými techniky v týmu IVITAS. Pro začátek mé kariéry to byla jasná volba.“

 K Janovým oblíbeným volnočasovým aktivitám patří běh, plavání a jízda na kole. Dále pak bruslení a surfování. Když se Jana zeptáte na původ zájmu o surfování, rád vysvětlí: „Během nedávné dovolené na ostrově Madeira v Portugalsku jsem objevil surfování a naprosto jsem se do něj zamiloval! Rozhodně plánuji trávit více času na vlnách při budoucích cestách do přímořských destinací. “

 Velmi nás těší, že si Jan zvolil IVITAS jako svého prvního zaměstnavatele na plný úvazek a těšíme se, že přispěje k dalšímu rozvoji technického týmu IVITAS, který poskytuje špičkové služby domácím a zahraničním klientům.

 Vítej v týmu, Honzo!
Kotle logo.jpg

Konference Kotle 2017

Firma IVITAS představila koncepci kotle pro spalování černouhelného multiprachu. Více
PA260162.JPG

Dodávka a montáž clonek pro kotel K3 elektrárny Chvaletice

V prosinci 2016 jsme úspěšně dokončili montážní práce clonek na kotli K3.

 Rozsah prací zajišťovaných IVITAS zahrnoval elektronický model a hydraulický výpočet výparníku, návrh, zajištění dodávky a montáž clonek.
Pohled na tlumiče ELE.jpg

Tlumiče hluku

Počátkem června 2016 IVITAS úspěšně předal 8 ks tlumičů hluku, které jsou instalovány na střeše plynové kotelny elektrárny Ledvice. Instalované tlumiče slouží ke snížení hluku vznikajícího při spouštění kotelny. Zdrojem tohoto zvýšeného hluku je potrubí pro nekvalitní páru, tzv. polnice (dvě pro každý kotel), vypouštěnou při najíždění kotle do volného prostoru na střeše kotelny.

 Řešení IVITAS snížilo hlučnost odfuku páry v referenčním místě na požadovanou mez 60dB. Více
zavěšování jednotlivých modulů ekonomizéru I.jpg

První realizace SCR reaktoru v ČR

V návaznosti na plnění přísnějších emisních limitů, byl realizován v průběhu roku 2014 (podle tuzemských měřítek) výjimečný projekt. Jako součást denitrifikace dvou bloků Elektrárny Dětmarovice byl navržen vůbec první SCR reaktor (Selektivní katalytická redukce) svého druhu v ČR. Společnost IVITAS pro tuto realizaci zpracovala koncepční řešení spalinovodů a realizační projekt samotné nosné konstrukce reaktoru SCR. Více
model-tusimice-brno-medaile_160x160.jpg

Zlatá medaile MSV Brno 2012 - oceněné exponáty

Společnost IVITAS, a.s. je autorem realizačního projektu na obnovu kotelní části elektrárny Tušimice II. Jedná se o průtlačný práškový kotel s granulačním ohništěm ve dvoutahovém provedení, dodávku na klíč zajistila společnost  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a celý projekt získal na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2012 v Brně prestižní Zlatou medaili
ventilatorove-mlyny-v-novem_160x160.jpg

Ventilátorové mlýny v novém

Firma IVITAS, a.s. spolu se svým partnerem – MORE s.r.o. a při podpoře realizace Skupinou ČEZ navrhla, dodala a odzkoušela prototyp ventilátorového mlýna s frekvenčním měničem. Ventilátorový mlýn byl navržen na následující parametry: mlecí výkon 40 tun za hodinu, regulační rozsah výkonu mlýna: 18,0 – 40,0 tun za hodinu, průměr mlecího kola 2600 mm, provozní otáčky mlecího kola: 551 - 666 ot/min, jemnost mletí pod 0,09 mm. Výkon motoru je 765 kW, k regulaci je použit frekvenční měnič.
1-10 | 11-20 | Vše