Nastavení cookies
Studie proveditelnosti variant výstavby plynové kotelny

S našim dlouholetým zákazníkem ČEZ Energetické služby jsme uzavřeli smlouvu na zpracování studie proveditelnosti výstavby plynové kotelny ve výrobním závodě zákazníka působícím v oblasti potravinářského průmyslu. Cílem studie je technicko-ekonomické posouzení dvou variant nové plynové kotelny, která nahradí stávající uhelnou a bude zajišťovat dodávky páry potřebné pro výrobní technologie zákazníka.

V první variantě posoudíme možnost produkce nízkotlaké páry, a to bez parních turbín. Druhou posuzovanou variantou je výroba vysokotlaké páry včetně výroby elektrické energie na protitlaké turbíně.

V obou posuzovaných variantách IVITAS stanoví počet kotlů a jejich výkon, posoudí investiční a provozní náklady (CAPEX a OPEX), vypracuje dispoziční výkres plynové kotelny s umístěním veškeré požadované technologie a sestaví zjednodušené schéma technologie včetně úplného popisu všech technických parametrů.

Společnost CEZ Energeticke sluzby si pro tuto studii vybrala IVITAS rovněž díky našim dlouholetým zkušenostem s projekčními návrhy plynových kotelen a našimi znalostmi v oblasti zpracování projektů přechodu ze spalování uhlí na plynná paliva.