Certifikace

Aktuality

Služby reprografického studia

Stávajícím i novým zákazníkům nabízíme služby reprografického studia Více

Brigáda pro studenty - práce pro absolventy

Máte chuť získat nové pracovní zkušenosti? Přidejte se k nám ! Více

Konference Kotle 2017

Firma IVITAS představila koncepci kotle pro spalování černouhelného multiprachu Více

Elektrárna Dětmarovice - rozšíření plynové kotelny

Společnost IVITAS zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a technickou část
zadávací dokumentace

Dodávka a montáž clonek pro kotel K3 elektrárny Chvaletice.

V prosinci 2016 jsme úspěšně dokončili montážní práce clonek na kotli K3. Více

Tlumiče hluku

IVITAS úspěšně předal 8 ks tlumičů hluku pro kotelnu el. Ledvice. Více

Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II (3x250 MWe)

IVITAS je autorem realizačního projektu na obnovu kotelní části elektrárny. V současnosti poskytujeme autorský dozor v rámci předání díla investorovi.

Realizace SCR reaktoru - el. Dětmarovice

IVITAS pro tuto realizaci zpracoval koncepční řešení spalinovodů a realizační projekt samotné nosné konstrukce reaktoru SCR. Více

Snížení emisí NOx v el. Dětmarovice

IVITAS je autorem realizační dokumentace stavby a konceptu primárních opatření a související činnosti ke snížení emisí NOx před místem zástřiku reagentu (palivo černé uhlí.

Politika Integrovaného systému managementu

V souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a požadavků ČSN ISO/IEC 27001 vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu, managementu BOZP a managementu bezpečnosti informací pro dosažení maximální spokojenosti zákazníků.

V oblasti managementu kvality:

Vedení společnosti se ztotožňuje s principy neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu v celé společnosti a s požadavky neustálého zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu. Zabezpečení kvality služeb společnosti je úkolem všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující kvalitu. Hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků stále se zlepšujícími službami v oblasti zpracování výrobní a projektové dokumentace, inženýrské činnosti. Aktivní spoluprací s dodavateli chce společnost zvyšovat kvalitu jimi dodávaných služeb. Vedení společnosti zajistí podmínky pro další rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců a jejich pracovních podmínek tak, aby tito byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky integrovaného systému managementu.

V rámci systému environmentálního managementu:

Být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálnímu aspektům. Identifikovat a pravidelně přezkoumávat environmentální aspekty svých činností, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí. Zajistit potřebné personální, materiálové a informační zdroje pro udržování a neustálé zlepšování systému ochrany životního prostředí a prevenci znečištění.

V rámci systému managementu bezpečnosti a ochrany při práci:

Plnit aplikovatelné požadavky právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se společnost zavázala a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP. Identifikovat nebezpečí, hodnotit a řídit rizika v oblasti BOZP včetně jejich průběžného hodnocení. Zajistit potřebné zdroje pro udržování a neustálého zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP a k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví.

V rámci systému managementu bezpečností informací:

Identifikovat aktiva, hrozby a zranitelnosti, analyzovat a řídit rizika v oblasti ISMS. Zajistit potřebné zdroje pro udržování a neustálé zlepšování ISMS. Zachovat důvěrnost, integritu a dostupnost informací tak, aby informace byly přístupné nebo sdělovány pouze oprávněným uživatelům v okamžiku potřeby, byly správné a úplné. Zaměřit ISMS na zajištění fyzické ochrany prostorů společnosti a jejich vybavení, na zajištění ochrany elektronických médií před vnějším napadením, na zajištění archivace písemných dokumentů, na zajištění řádného zálohování elektronických dat, na zajištění důvěrnosti sdělovaných údajů se zákazníky a dodavateli, na zajištění souladu svých činností s platnou legislativou. Věnovat trvalou pozornost vytváření vědomí zaměstnanců o bezpečnosti informací formou školení a výcviku.